П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 19.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Невена Владимирова

сложи за разглеждане адм. дело № 1183 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 11.23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Х., призован за днешното заседание и чрез назначеният му процесуален представител, не се явява. Призовката изпратена до съшия в ТЦ –Пъстрогор се е върнала в цялост с отбелязване, че лицето е напуснало и е в неизвестност от 24.12.2020г. Приложена e към същата Докладна записка вх.№658/29.12.2020г. за чужденци напуснали ТЦ – Пъстрогор. В съдебно заседание се представлява от адв. Г.Г., назначена за процесуален представител на жалбоподателя с Определение на съда от 07.01.2021г.

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ТРАНЗИТЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДАБ - С. ПЪСТРОГОР /М.К./, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст.юрк. С., надлежно упълномощена с пълномощно представено днес.

В залата се явява и Невена Владимирова – прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково.

Съдът докладва постъпилото под вх.№279/13.01.2021г. писмо от  прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, в което се заявява, че на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК в изпълнение на заповеди на Главен прокурор на Р.България и Окръжен прокурор на ОП – Хасково, последната желае да участва като страна по административно дело №1183/2020 г.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам така направеното искане. Считам, че производството е с важен държавен и обществен интерес, поради което моля Окръжна прокуратура – Хасково да бъде конституирана като страна в процеса.

Съдът намира, че с оглед писмено направеното изявление, поддържано в днешно съдебно заседание от прокурор при ОП – Хасково, са налице условията на чл.16, ал.1, т.3 от АПК, а именно обосновано е наличието на важен обществен и държавен интерес от участието на прокуратурата в настоящото производство, предвид което същите следва да бъдат конституирани като страна по делото и

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТИТУИРА на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК Окръжна прокуратура – Хасково като страна по адм. дело №№1183/2020 г.

Адв. Г. – Да се даде ход на делото.

Ст.юрк. С. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата на З.Х. - гражданин на А., насочена срещу Решение №УПП - 451/16.12.2020г. на Интервюиращ орган при ДАБ – МС, без направени в същата доказателствени искания.

Докладва и постъпилата с вх.№7602/29.12.2020г. административна преписка, изпратена от органа под опис в заверен вид.

Адв. Г. – Поддържам жалбата и изложените в нея доводи. Нямам доказателствени искания и няма да соча доказателства. Моля да бъде приета като доказателства по делото представената административна преписка.

Ст.юрк. С. – Оспорвам подадената жалба. Моля да се приеме представената административна преписка. Представям и моля да приемете Докладна записка вх.№658/29.12.2020г. за чужденци напуснали центъра, Справка за държава по произход на чужденеца, относно: А.

 с вх.№:МД-673/09.12.2020г.

Адв. Г. – Да се приеме представената докладна записка и справка.

ПРОКУРОРЪТ – Становище ще взема по същество. Моля да приемете представената от административния орган преписка, както и днес представените от страната писмени материали. Нямам доказателствени искания.

Съдът, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от административния орган писмени такива, във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили с писмо вх.№7602/29.12.2020г. по опис, както и представените днес - Докладна записка вх.№658/29.12.2020г. за чужденци напуснали центъра и Справка относно: А. вх.№:МД-673/09.12.2020г.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото, представените от административния орган  писмени такива, във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили с писмо вх.№7602/29.12.2020г.  по опис от 24 пункта /находящи се от л.4 до л.43 по делото/, както и Докладна записка вх.№658/29.12.2020г. за чужденци напуснали центъра, и Справка относно: А. вх.№:МД-673/09.12.2020г.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят други доказателствени искания, намери делото за изяснено от фактическа и правна страна, предвид което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Г. – Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на З.Х. против Решение №УПП - 451/16.12.2020г. на Интервюиращ орган при ДАБ – МС. В жалбата са изложени подробни съображения, каквито съм изложила и в писмените си бележки, които представям и моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

Ст.юрк. С. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила решението на интервюиращия орган.

Подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които представям и моля да вземете предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна и като такава предлагам да бъде оставена без уважение.  Наличните по делото доказателства считам, че не дават основание за направата на правен и фактически обоснован извод за наличието на предпоставките на чл.8 и чл.9 от ЗУБ. Изложените съображения от страна на жалбоподателя, считам че припокриват критерия „икономически мигрант“, което пък не е предпоставка за предоставяне на международна закрила.

По изложените съображения, моля да оставите жалбата без уважение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

Протоколът се изготви на 19.01.2021г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: