П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 20.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

         ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                       

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД(К) № 964 по описа за 2020 г.

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ „ЕКВАТОР ГАЗ“ ЕООД – ГР. ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

Съдът докладва постъпила молба с вх. №458/19.01.2021 г. от адв. М.Ф. – пълномощник на касатора, в която заявява, че дружеството е редовно призовано за днешното съдебно заседание, но на днешната дата същата е възпрепятствана да се яви по делото, тъй като е служебно ангажирана с процесуално представителство по НОХД №4171/2018 г. по описа на СпНС – София, в подкрепа на което представя писмени доказателства. Моли да не бъде даван ход на делото и същото да бъде отложено за друга дата, с цел ефективна защита на доверителя й. Към молбата адв. Ф. прилага: Молба с вх. №263098/12.11.2020 г. до СпНС – София, с резолюция от 12.11.2020 г. за отсрочване на делото за разглеждане на дата 20.01.2021 г. от 12.00 часа и Призовка за страна №41/18.01.2021 г. по НОХД №4171/2018 г.

ОТВЕТНИКЪТ РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ „ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ НА ГД „МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР“ КЪМ ДАМТН, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

            ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че с оглед постъпилата молба от процесуалния представител на касатора – адв. Ф., подкрепена с надлежни писмени доказателства за служебна ангажираност на днешна дата и час, не следва да бъде даван ход на делото, доколкото се удостоверяват неотстраними препятствия за представляване на страната за днешното съдебно заседание и същото следва да бъде отложено за друга дата, с оглед осигуряване на процесуално представителство на касатора, като на пълномощника на същия се укаже, че последващо искане за отлагане на делото на същото основание, а именно: служебна ангажираност на адвоката, би могло да се разглежда като злоупотреба с право и да не бъде уважавано.

Водим от което съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

УКАЗВА на процесуалния представител на касатора – адв. М.Ф., че последващо искане за отлагане на делото на основание служебна ангажираност на адвоката, би могло да се разглежда като злоупотреба с право и да не бъде уважавано.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.04.2021 г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени.

Заседанието приключи в 10:04 часа.

Протоколът се изготви на 20.01.2021 г.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: