П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 20.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

         ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                       

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Цвета Пазитова

сложи за разглеждане АНД(К) № 989 по описа за 2020 г.

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ А.Г.М., редовно призован за днешното съдебно заседание, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР - ХАСКОВО, СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

КАСАТОРЪТ – Моля делото да не бъде гледано днес, тъй като адвокатът, с който се бях уговорил да ме представлява, ми отказа в последния момент. Заявявам, че желая да бъда представляван от адвокат и за следващо съдебно заседание ще ангажирам такъв, поради което ще Ви моля делото да бъде отложено за друга дата.

            ПРОКУРОРЪТ – Считам, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото. Още повече, жалбоподателят не сочи някакви конкретни постъпки или ангажимент на конкретен адвокат за осигуряване на процесуално представителство в днешното съдебно заседание.

С оглед направеното изявление от страна на касатора А.Г.М., явил се лично в днешното съдебно заседание, че държи в производството по делото да бъде представляван от адвокат, какъвто към настоящия момент не е ангажирал, съдът намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден, доколкото на същия следва да бъде предоставена възможност за защита на правата му. В тази връзка съдът предупреждава касатора, че последващо искане за отлагане на делото на същото основание ще бъде преценявано като злоупотреба с право и няма да бъде уважавано.

Водим, от което съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.04.2021 г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

Протоколът се изготви на 20.01.2021 г.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Секретар: