П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 20.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

         ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                       

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД(К) № 1003 по описа за 2020 г.

докладвано от чл. съдия Цветомира Димитрова

на именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ „Н. М.“ ЕООД – ГР. ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ – ГР. ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст. юрк. К. Г., надлежно упълномощена по делото, с представено днес пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

СТ. ЮРК. Г. – Да се даде ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

Докладва постъпила молба с вх. №7177/07.12.2020 г. от юрк. З. К. – процесуален представител на дружеството касатор, в която моли да бъде даден ход на делото в тяхно отсъствие, заявява, че поддържа касационната жалба и моли да бъде отменено решението. Към молбата юрк. К. представя и моли да бъдат приети като доказателства по делото: Решение №260074/23.10.2020 г. и Решение №260075/26.10.2020 г. по описа на Районен съд – Хасково, касаещи две наказателни постановления, издадени във връзка с възнагражденията на лицето Т. И. за месец февруари и месец март 2020 г.

СТ. ЮРК. Г. – Оспорваме касационната жалба и молим да оставите същата без уважение. Относно твърдението в жалбата, че в дружеството нямат практика за забавяне и неизплащане на трудови възнаграждения, представям на съда два броя наказателни постановления, които са влезли в сила, ведно със съдебните решения, които също са влезли в сила, с което удостоверяваме, че това е практика във въпросното дружество.

ПРОКУРОРЪТ – Считам жалбата за неоснователана. Да се приемат приложените и представените доказателства. Няма да соча нови доказателства.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да приеме като доказателства по делото днес представените писмени доказателства от страна на процесуалния представител на ответника, като представени във връзка с касационните основания, както и да приложи за сведение по делото, приложените към молба вх. №7177/07.12.2020 г. писмени такива, представляващи съдебна практика, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото надлежно заверени копия от: Наказателно постановление №26-000966/15.06.2020 г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ ведно с Решение №260027 от 27.08.2020 г., постановено по АНД №626/2020 г. по описа на Районен съд – Хасково; Наказателно постановление №26-00968/15.06.2020 г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ ведно с Решение №260028 от 27.08.2020 г., постановено по АНД №627/2020 г. по описа на Районен съд – Хасково.

ПРИЛАГА ЗА СВЕДЕНИЕ приложените към молба вх. №7177/07.12.2020 г, а именно: Решение №260074 от 23.10.2020 г., постановено по АНД №734/2020 г. по описа на Районен съд – Хасково както и Решение №260075 от 26.10.2020 г., постановено по АНД №735/2020 г. по описа на Районен съд – Хасково.

СТ. ЮРК. Г. – Нямаме други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други доказателствени искания, считам делото за изяснено.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна и 

  О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

СТ. ЮРК. Г. – Уважаеми административни съдии, моля да оставите в сила решението на Районен съд – Хасково, с което е потвърдено издаденото НП от Директора на „Инспекция по труда“ – гр. Хасково. В съдебното заседание пред районния съд беше изяснена фактическата обстановка във връзка с констатираното нарушение. В постановеното решение подробно са описани мотивите, според които постановлението е правилно и законосъобразно, мотиви, които споделяме изцяло. Не споделяме доводите в касационната жалба, според които постановлението следва да бъде отменено. Видно е, че от страна на дружеството са предприети действия за корекция на данни в НАП и в НОИ, но това е сторено едва след констатиране на нарушението. Освен това до момента на издаване на НП такива документи от страна на дружеството не са били представени в дирекцията, а са приложени едва с жалбата пред районния съд. Наред с това и пред районния съд свидетелката Г. И. Р. заяви, че през месец януари не е виждала въпросното лице, на което не е изплатено възнаграждението – Т. В. И., защото през целия месец януари всички работници и служители в дружеството са били в платен годишен отпуск. В тази връзка ще Ви моля да постановите съдебен акт, с който да оставите решението в сила като правилно и законосъобразно, както и да присъдите в полза на Дирекция „Инспекция по труда“ юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми касационни съдии, считам жалбата за неоснователна, а решението на Районен съд – Хасково за правилно и законосъобразно. Намирам, че административното нарушение е обективно установено, правилно квалифицирано и санкционирано, поради което и районният съд със своето решение правилно го е потвърдил. С оглед на изложеното, моля да оставите в сила решението на Районен съд – Хасково.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

Протоколът се изготви на 20.01.2021 г.

 

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: