П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 20.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

         ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                       

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД(К) № 1048 по описа за 2020 г.

докладвано от чл. съдия Цветомира Димитрова

на именното повикване в 10:19 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Д.М.Н., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

Съдът докладва постъпила молба с вх. №427/19.01.2021 г. от адв. А.Г. – пълномощник на касатора, в която моли да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание в тяхно отсъствие. Заявява, че поддържа подадената касационна жалба, по изложените в същата аргументи, няма искания за събиране на нови доказателства, претендира за отмяна на решението на районния съд и на наказателното постановление, моли присъждане на разноски. Към молбата адв. Г. прилага: Пълномощно за процесуално представителство от дата 19.10.2020 г., Списък на разноските и Решение №260017 от 12.10.2020 г., постановено по НАХД №23/2020 г. по описа на Районен съд – Харманли за 2020 г.

ОТВЕТНИКЪТ РУ – ХАРМАНЛИ КЪМ ОД НА МВР – ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

            ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

ПРОКУРОРЪТ – Считам жалбата за неоснователна. Да се приложат доказателствата. Нямам да соча други доказателства.

Съдът намира, че следва да приложи за сведение по делото, представеното с молба вх. №427/19.01.2021 г. от пълномощника на касатора, съдебно решение на Районен съд – Харманли, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА ЗА СВЕДЕНИЕ по делото: Решение №260017 от 12.10.2020 г., постановено по НАХД №23/2020 г. по описа на Районен съд – Харманли.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други доказателствени искания, считам делото за изяснено.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна и 

  О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми касационни съдии, считам жалбата за неоснователна, а решението на Районен съд – Харманли за правилно и законосъобразно, поради което предлагам да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:23 часа.

Протоколът се изготви на 20.01.2021 г.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: