П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 20.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

         ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                       

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД(К) № 1065 по описа за 2020 г.

докладвано от чл. съдия Цветомира Димитрова

на именното повикване в 10:24 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ “Ф. ****“ ЕООД – ГР. С., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ТД НА НАП – ПЛОВДИВ, ОФИС ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

Докладва се постъпилия чрез Районен съд – Хасково писмен отговор на касационната жалба, подаден от процесуалния представител на ответника – ст. юрк. М. К., ведно със Списък на направените разноски.

ПРОКУРОРЪТ – Считам жалбата за неоснователна. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът, като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна и 

  О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми касационни съдии, считам решението на Районен съд – Хасково, с което е потвърдено наказателното постановление, за правилно и законосъобразно. Намирам, че не се установяват и откриват касационни основания за неговата отмяна, с оглед на което предлагам същото да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:27 часа.

Протоколът се изготви на 20.01.2021 г.

 

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: