П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 20.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

         ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                       

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД(К) № 1079 по описа за 2020 г.

докладвано от чл. съдия Цветомира Димитрова

на именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Н.М.Щ., редовно призована за днешното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР – ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за неоснователна. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна и 

  О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми касационни съдии, моля да оставите касационната жалба без уважение и да потвърдите решението на Районен съд – Хасково, с което е потвърден електронния фиш за налагане на глоба. Считам решението за правилно и законосъобразно, тъй като са налице правните основания за потвърждаване на оспорвания електронен фиш, с оглед на което предлагам същото да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

Протоколът се изготви на 20.01.2021 г.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: