П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 20.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                     ЧЛЕНОВЕ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

         ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                       

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД(К) № 1096 по описа за 2020 г.

докладвано от чл. съдия Цветомира Димитрова

на именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ „Н.“ ЕООД, ГР. Х., редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ ОТДЕЛ „МРР – ТРАКИЙСКА“ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „МРР“ В ЦМУ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ – СОФИЯ, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

Съдът докладва постъпила молба-становище с вх. №463/20.01.2021 г. от юрк. Н. Д. – пълномощник на ответника, в която моли да бъде даден ход на делото в тяхно отсъствие, заявява, че оспорва касационната жалба, счита същата за неоснователна, не прави искания за събиране на нови доказателства, моли да бъде даден ход по същество и за постановяване на решение, с което обжалваното такова да бъде потвърдено. Претендира за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за неоснователна. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна и 

  О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми касационни съдии, считам жалбата за неоснователна, а решението на Районен съд – Хасково, с което е потвърдено наказателното постановление, за правилно и законосъобразно, с оглед на което предлагам същото да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:33 часа.

Протоколът се изготви на 20.01.2021 г.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: