П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 21.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 322 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Ф.С., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не се представлява от упълномощения процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Д.Б.В., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.Й.Ц., редовно призована за днешното съдебно заседание се явява лично.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпило заключение по назначената съдебно-техническа експертиза с вх.№390/18.01.2021г. представено от вещото лице Ц., извън определения съгласно чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК - едноседмичен срок преди датата на съдебното заседание.

Докладва постъпили с вх.№7107/03.12.2020г.  писмени доказателства от Кмет на Община Димитровград.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.Й.Ц. – Представям справка-декларация и моля да я приложите към заключението по експертизата.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна следва да приеме към доказателствата по делото представените писмени такива във вид на заверен препис от Кмет на Община Димитровград и приложени към писмо вх.№7107/03.12.2020г. под опис.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото документите, приложени към писмо с вх.№7107/03.12.2020г. от Кмет на Община Димитровград, по опис от 5 пункта.

Прилага към заключението по експертизата представената от вещото лице Ц. справка-декларация.

Доколкото страните не са представили становище по приемане на изготвеното от вещото лице Ц. заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, независимо от представянето й извън законово определения 7-дневен срок преди датата на съдебното заседание, съдът намира, че не следва същата да бъде изслушвана в днешното съдебно заседание, с оглед правото на страните да се запознаят със заключението и да вземат становище по същото, както и да участват при приемането му. Ето защо, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата, до която страните да имат възможност да се запознаят и да вземат становище по представеното заключение от вещото лице Ц.. На вещото лице, следва да се даде възможност, до датата на следващото съдебно заседание да се запознае с приетите от съда в днешното съдебно заседание доказателства, приложени към писмо вх.№7107/03.12.2020г. от Кмет на Община Димитровград, като при изслушването си в следващо съдебно заседание, вземе отношение относно относимостта им към направеното заключение.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.03.2021г. от 10.30 часа, за които дата и час, страните и вещото лице да се считат за уведомени.

Заседанието приключи в 10.22 часа.

Протоколът се изготви на 21.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: