П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 21.01.2021 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 1093 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.38 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „А.*** ЕООД – ГР. Х”., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез адв. Б.З., с призовка връчена по електронна поща на 10.12.2020 г., се представлява се от адв. З., надлежно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ - ПЛОВДИВ, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 08.12.2020 г., не се явява и не се представлява.

Съдът докладва, постъпила молба по електронната поща на Административен съд – Хасково, заведена с вх. №447/19.01.2021 г., от Н. Н. – гл. юрк. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осиурителна практика“, в която сочи, че е в невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание, не възразява да бъде даден ход на делото, ако не са налице процесуални пречки за това, излага съображения по приемане на административната преписка, по съществото на спора, както и по разноските, които следва да бъдат присъдени в настоящия процес.

АДВ. З.: Моля да бъде даден ход на делото.

С оглед редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от „А. ***“ ЕООД с ЕИК:**********, подадена чрез адв. Б.Д.З. от срещу Ревизионен акт №Р-16002620001786-091-001/08.09.2020 г., потвърден с Решение №544/02.11.2020 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) – гр.Пловдив. По подробно изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения в настоящото производство административен акт.

ДОКЛАДВА постъпило становище с вх. №433/19.01.2021 г., от адв. Б.З. – процесуален представител на жалбоподателя в настоящото производство, към което е приложено Разяснение №М-24-36-22/22.10.2018 г., относно: прилагане разпоредбата на чл.102, ал.4 във връзка с чл.96, ал.1, изр.2 от ЗДДС при неподадено заявление за регистрация в срок при надхвърляне на облагаемия оборот от 50 000 лева, на Зам. изпълнителен директор на НАП.

АДВ. З.: Поддържам жалбата, подадена от името на доверителя ми. Запознат съм с представената от ответния орган административна преписка и не възразявам да бъде приета.

Съдът, като взе предвид изразеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя в настоящото производство – адв. З., намира, че като доказателства по делото следва да бъде приета представената от страна на ответника административна преписка, постъпила в съда с писмо вх. №6915/25.11.2020 г., ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото приложените от административния орган заверени копия от документи, представляващи административната преписка по издаване на обжалвания ревизионен акт, постъпила в съда под опис с придружително Писмо вх. №6915/25.11.2020 г., съдържаща общо 147 листа, ведно с CD-1бр и пощенски плик на „***********“ с клеймо от 25.11.2020 г. / находяща се от лист 3 до лист 151 по делото/.

ПРИЛАГА ЗА СВЕДЕНИЕ съдържащото се към становище с вх. №433/19.01.2021 г., от адв. Б.З.: Разяснение №М-24-36-22/22.10.2018 г., относно: прилагане разпоредбата на чл.102, ал.4 във връзка с чл.96, ал.1, изр.2 от ЗДДС при неподадено заявление за регистрация в срок при надхвърляне на облагаемия оборот от 50 000 лева, на Зам. изпълнителен директор на НАП.

АДВ. З.: Нямам искане за събиране на допълнителни доказателства.

Съдът, като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, и  

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. З.: Уважаема госпожо съдия, тъй като процесният ревизионен акт касае една много особена хипотеза на облагане с ДДС, а именно облагане на доставката, с която се надвишава оборот за задължителна регистрация, тъй като това е едно изключение и няма друга хипотеза, в която тази доставка да е облагаема, считам, че в случая, както е разпоредбата на чл.102, ал.4, изр.2 от ЗДДС, има специфична цел и специфични фактически основания. Целта на приложимата правна норма е ясно дефинирана в Решение №8/30.06.2020 г., постановено по конституционно дело №14/2019 г. по описа на Конституционен съд на Република България, което съм посочил в становището, което днес приехте по делото. Тази цел е определена като предотвратяване на случаи за избягване на данъчно облагане, осъществено чрез неподаване на заявление за регистрация и неначисляване на ДДС за част от доставките, за които при спазване на законодателните изисквания би следвало този данък да бъде начислен. При това положение считам, че фактически основания за прилагането на тази разпоредба представляват именно факти и обстоятелства, които да квалифицират поведението на данъчно задълженото лице като недобросъвестно, като целящо избягване на облагане с ДДС на доставки, които при своевременна регистрация биха били обложени. В конкретния случай заявлението за регистрация е подадено само 7 дни след изтичане на срока, тоест забавата е минимална. Освен това не са извършвани абсолютно никакви други облагаеми доставки след процесната, нито преди подаване на заявлението със закъснение, нито в последствие. За това считам, че в случая моят доверител не е осъществил поведението, което нормата на чл.102, ал.4, изр.2 от ЗДДС има за цел да предотврати. Извършеното от административния орган правоприлагане е формалистично, спазена е буквата от закона, но това правоприлагане няма връзка и основание в смисъла и целта на правната норма. За това Ви моля, с Вашия акт да отмените оспорения ревизионен акт, като отчетете особеността на фактическата и правна страна на спора, както и действителната цел на приложимата правна норма, която освен в решението на Конституционен съд на Република България, това е много рядък случай, в който имаме официално тълкуване на правна норма. Никой от нас не е свикнал с такава ситуация, но в случая намирам за приложимо всичко, което казах. Същата цел е препотвърдена и от самата приходна администрация, в едно указание, което е представено по делото, а така също и в мотивите към ЗИД на ЗДДС, с който се въвежда правилото на чл.96, ал.1, изр.2, тъй като чл.104, ал.2, изр.2 от ЗДДС е функционално свързано с процесуалното задължение за по-ранно подаване на заявление за регистрация. Правното основание за постановяване на акта всъщност обезпечава процесуалното задължение по чл.96, ал.1, изр.2 от ЗДДС и аз считам, че мотивите, с които законодателят е въвел така наречената ускорена и бърза регистрация, са относими и към правното правило, което я обезпечава. Считам, че при тълкуване на целта и смисъла на разпоредбата на чл.102, ал.4, изр.2 от ЗДДС, би следвало да се вземат предвид и мотивите, поради които е въведена самата ускорена регистрация, при достигане на облагаем оборот в рамките на два данъчни периода.

Правя искане за присъждане на разноски, за които представям списък, към който съм приложил и писмени доказателства за основанието, размера и факта на действителното извършване на разноски от страна на доверителя ми в това производство.

По отношение на направеното искане, от страна на ответния административен орган, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение считам, че ако намерите жалбата за неоснователна и я отхвърлите не следва да присъждате в полза на администрацията юрисконсултско възнаграждение, тъй като в случая не е осъществено процесуално представителство, което да представлява фактическо основание за присъждане на такова. Осъщественото процесуално представителство е само формално. Не са извършени абсолютно никакви действия за защита на правата и законните интереси на администрацията по съществото на спора. Молбата, която докладвахте всъщност съдържа единствено и само становища по процесуални въпроси. В нея не са коментирани нито спорните факти, нито приложимото право, тоест няма действия, насочени към предмета на делото по същество. Не е подаден отговор на жалбата, няма изложени фактически и правни доводи срещу доводите за незаконосъобразност на акта. Не е осъществено и процесуално представителство в съдебното заседание. Това процесуално представителство не е основание за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. В този смисъл са мотивите към Определение №2404 от 19.02.2019 г., постановено по адм.дело №9748/2018 г. по описа на ВАС, също така мотивите към Решение №8222 от 18.06.2018 г., постановено по адм.дело №2057/2018 г. по описа на ВАС. Административен съд – Хасково е приел същото в мотивите към решенията си по адм.дело №1121/2019 г. и по адм.дело №313/2020 г.

В заключение Ви моля да постановите отмяна на ревизионния акт, да присъдите в полза на доверителя ми извършените от него разноски, а в случай, че отхвърлите жалбата като неоснователна, да не присъждате разноски в полза на администрацията.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.52 часа.

Протоколът се изготви на 21.01.2021 година.

 

                                                                     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                       

 

 

Секретар: