C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Василка Кънева Желева

Председател

038/ 650500

Ива Трифонова Байнова

Заместник председател

Съдебен администратор

Съдебен администратор

038/ 650 555

Информационен център

Работно време

  • ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9.00ч. ДО 17.00ч.

могат да бъдат направени следните справки за движението на съдебните дела:

   - дата и час на насрочване
   - статус на дело- насрочено, без движение, спряно или др.
   - получени документи
   - местонахождение на делото

На основание чл. 18а ал.1 АПК, вр. чл. 141 АПК , искания, сигнали и предложения, жалби, протести, молби, искове и приложенията към тях се подават до АдмС- Хасково чрез:

      -    лицензиран пощенски оператор

      -    Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция Електронно управление

      -    електронна поща на съда: haskovo-adms@justice.bg

 

Правила за приемане, проверка и изпращане на електронни документи по делата в Административен съд – Хасково(прилагат се, считано от 01.08.2022 година)

 

Информационен център

038/ 650 514

e_delovodstvo@admsudhaskovo.org

Обща администрация

Главен счетоводител

038/ 650 505

Стефан Самуилов

Връзки с обществеността

038/ 650 538

ssamuilov@hs-adc.justice.bg

Човешки ресурси и статистика

038/ 650 546

Деловодство

Деловодството е мястото, където можете да получите информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се следните книги и регистри по година и вид на делата:
- Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на жалбоподателя;
- Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му;
- Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело.
За да получите информация за дадено дело от регистрите или като попитате деловодител, трябва да знаете поне номера на делото и годината в която е образувано.
По Ваша молба деловодителите незабавно дават информация за делата. Можете да получите информация за движението на дадено дело и по телефона.
До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. Има определена стая, в която можете да се запознаете с Вашето дело.
Денят преди съдебното заседание делата са на разположение на съдебния състав.

 

Регистратура

     Служба „Регистратура” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа – искови молби, жалби и др. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.
Документите, които подавате, трябва да са четливо написани и подписани и правилно да са адресирани. Ако се отнасят по вече образувано дело, посочете неговия номер, година, съда, до който изпращате документите. Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.
      В Регистратурата можете също така да поискате допълнителна информация за движението на Вашето дело. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия – докладчик или на Председателя на съда. 
Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не го разбирате или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат. Можете да получите допълнителна информация и в деловодството на съда.
      От 01.04.2013г. държавните такси, разноски и депозити за вещи лица, могат да бъдат превеждани по сметките на Административен съд- Хасково и чрез картови плащания, посредством находящите се в служба „Регистратура” ПОС терминали.

Архив

В служба „Архива” се съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги. За да получите информация за свършено дело, трябва да знаете номера на делото и годината в която е образувано. По Ваша молба, служба „Архива” може да издаде копие от съдебни решения или други документи и удостоверения, след като делото бъде докладвано на съответния съдия.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация