C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

 

       Настоящата информация е изготвена в съответствие с изискванията за информираност по чл.13 и чл.14 от Общ регламент относно защита на личните данни за извършваните от Административен съд -Хасково дейности по обработването на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

  1. Данни за администратора и за контакт с него.

        Административен съд – Хасково е администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на договори, по които съдът е страна.

Седалище и адрес на управление: град Хасково, ул. Преслав №26. На този адрес може да изпращате по пощата искания до Административен съд – Хасково като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на съда.

         Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: haskovo-adms@justice.bg  или да изпращате по факс: +359 38 626012.

         Искане за достъп до лични данни / Приложение№4 към Правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в Административен съд – Хасково/

         Със заповед на Председателя на Административен съд- Хасково за длъжностно лице по защита на личните данни в съда е определен съдебния помощник Кръстина Христова-тел. : 038 650 528.

  1. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Административен съд – Хасково.

        Административен съд – Хасково обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

        2.1. Изпълнение на правомощията на Административен съд – Хасково и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл.6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

             За тази цел се обработват лични данни:

          – на лица /страни и техни процесуални представители/, които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, които служат за изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

          – на вещи лица, назначени по образуваните в Административен съд – Хасково дела. Това са данни, свързани с физическата идентичност, както и данни и свързани по повод изплащане на техните възнаграждения.

        2.2. Управление на човешките ресурси,  финансово-счетоводна отчетност и контрагенти (на основание чл.6, пар. 1, буква “в“ от Общия регламент относно защитата на данните).

 

         За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и съдебни служители в Административен съд – Хасково и на субекти, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

         Доколкото във връзка с изпълнението на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

        Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

        2.3. Искания по Закона за достъп до обществена информация.

       Във връзка с обработването на исканията по този закон, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Административен съд – Хасково предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

        2.4. Посетители.

      Обработването на лични данни на всички граждани, адвокати и други посетители на Административен съд – Хасково се извършва и от служители от ОЗ „Охрана“, град Хасково. Целта на обработването на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата и контрол на достъпа до съда.

  1. Категории получатели на лични данни извън Административен съд – Хасково.

    Административен съд – Хасково разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:

     -държавни органи в съответствие с техните правомощия;

     -банки, при възникнало законово или договорно задължение;
-пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица.

  1. Срок на съхранение на данните.

    Като администратор на данни Административен съд – Хасково обработва данни за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове.

  1. Права на физическите лица – субекти на данни.

     Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

      -Право на достъп;

      -Право на коригиране на неточни или непълни данни;

      -Право на изтриване/правото да бъдеш забравен/;

      -Право на ограничение на обработването;

      -Право на преносимост на данните;

      -Право на възражение;

 

       При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Административен съд - Хасково, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
      Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

      6.Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги.


       Когато подавате жалба, заявления, искания или депозирате доказателства през предоставените за целта образци, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър, разположен в сървърно помещение в сградата на съда. Административен съд - Хасково използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга и не предоставя тази информация на трети лица, освен в случаите предвидени по закон.

       7.Връзки към други уебсайтове


       Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на Административен съд - Хасково към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

       8.Промени в политиката за поверителност


       Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация