C C C C A+ A A- X

Дела с обществен интерес

Решение № 707/28.09.2023 г., постановено по адм. д. № 1063/2023 г. (против Решение № 74-МИ/18.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково, с което се отказва да регистрира МК „СПАСИ ХАСКОВО“ (ПДС, ССД) в изборите за общински съветници в община Хасково на 29 октомври 2023 г., потвърдено с Решение №2483-МИ/21.09.2023 г. на Централната избирателна комисия. Решението е влязло в законна сила на 28.09.2023 г.

Решение № 637/27.07.2023 г., постановено по адм. д. № 483/2023 г. (против Решение № 845 от 17.03.2023 г. на Общински съвет – Хасково, с което се дава съгласие Община Хасково да лицензира летище „Узунджово“ и да извърши проектиране и строителство на летище и автомобилна писта). Решението е влязло в законна сила на 11.08.2023 г.

Решение № 653/14.10.2022 г., постановено по адм. д. № 41/2022 г. (против Решение № 613 от 16.12.2021 г., прието от Общински съвет – Димитровград, в частта му по т. II, т. 1 и т. 2.1, с които е определен размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. за населението на гр. Димитровград и на с. Бодрово). Решението е влязло в законна сила на 10.05.2023 г.

Решение № 499/19.07.2022 г., постановено по адм. д. № 362/2022 г. (против Предписание №73/19.04.2022 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково, с което е предписано да се посочат местата за пломбиране и точното наименование на съоръженията/агрегатите, на които ще бъдат поставени пломбите, във връзка със спиране, чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на местата за подаване на гориво (въглища и биомаса) към котел ОР 380в за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 370 MWth на „ТЕЦ Марица 3“ АД). Решението е влязло в законна сила на 12.04.2023 г.

Определение № 122/31.01.2023 г., постановено по адм. д. № 872/2022 г. (против Решение № 834 от 21.12.2017 г., прието от Общински съвет – Димитровград, в частта му по т. II, т. 1, касаеща таксата за битови отпадъци за 2018 г. за населението на гр. Димитровград, и по т.2.2, касаеща таксата за битови отпадъци за 2018 г. за населението на с.Бодрово). Определението е влязло в законна сила на 07.04.2023 г.

Решение № 634/16.12.2021 г., постановено по адм. д. № 61/2021 г. (против Решение № 241 от 18.12.2020 г., обективирано в Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 18.12.2020 г., в частта му по т. II, с която е определен размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.). Решението е влязло в законна сила на 06.10.2022 г.

Решение № 375/06.08.2021 г., постановено по адм. д. № 402/2020 г. (против Решение № 14 от 20.12.2019 г., обективирано в Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 20.12.2019 г., в частта на раздел II, т. 1, т. 3, т. 4, т. 5.1 и т.5.2 от решението, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 6, ал. 1, б. “а“, във вр. с чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ и чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, е определен размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г.). Решението е влязло в законна сила на 03.10.2022 г.

Разпореждане №1735 от 09.06.2022 г., постановено по адм.д. №500/2022 г. (против прекратяване на действията на служители на БАБХ, извършвани на ГКПП „Капитан Андреево“, изразяващи се във физическото отделяне на представителни извадки от въвеждани в Съюза стоки, от които да бъдат взети проби). Разпореждането е влязло в законна сила на 30.06.2022 г.

Решение №454/11.08.2021 г., постановено по адм.д. № 9/2021 г. (против Решение № 358/17.12.2020 г. на Общински съвет – Димитровград в частта на т. I, с която се одобрява план-сметката за разходите по дейности: събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Димитровград за 2021 г., и в частта по т. II, т. 1 от решението, касаеща определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. за населението на гр.Димитровград, и в частта по т. II, т. 2, подт. 2.1, касаеща определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. за населението на с.Бодрово). Решението е влязло в законна сила на 01.06.2022 г.

Решение № 437/28.07.2021 г., постановено по адм.д. № 472/2021 г. (против чл.21, т.1 и т.2, в частта „на с. Бодрово“ от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград, приета с Решение №437/29.04.2021 г. на Общински съвет - Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 01.06.2022 г.

Решение № 245/12.04.2022 г., постановено по адм.д. № 835/2021 г. (против Решение №391, прието с Протокол №19 от 30.07.2021 г. на Общински съвет – Хасково). Решението е влязло в законна сила на 27.04.2022 г.

Решение № 248/08.06.2021 г., постановено по адм.д. № 134/2021 г. (против чл. 5, ал.1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 12.04.2022 г.

Решение № 371/23.06.2021г., постановено по адм.д. № 930/2020 г. (против чл.70, точка единадесета от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, приета от Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 06.04.2022 г.

Решение № 681/14.01.2022 г., постановено по адм.д. № 958/2021 г. (против член 18 от Наредба №24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Димитровград, приета от Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 15.02.2022 г.

Определение от 15.12.2021 г., постановено по адм.д. № 1127/2021 г. (против чл. 76, ал.1, т.3, предл. последно от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково, приет с Решение №26/02.02.1996 г. Общински съвет - Хасково). Определението е влязло в законна сила на 24.12.2021 г.

Определение от 09.12.2021 г., постановено по адм.д. № 1039/2021 г. (против Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково, приет с Решение №26/02.02.1996 г. на Общински съвет - Хасково). Определението е влязло в законна сила на 17.12.2021 г.

Определение от 29.09.2021г., постановено по адм.д. № 615/2021 г. (против Решение №326 от 26.05.2021г., обективирано в Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет – Харманли). Определението е влязло в законна сила на 08.10.2021г.

Решение № 109/16.03.2021 г., постановено по адм. д. № 984/2020 г. (жалба на граждани против разпоредбата на чл.52 от Наредба № 5 за чистотата и управление на дейностите по опазване на околната среда на територията на община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 27.04.2021 г.

Определение от 15.02.2021 г., постановено по адм. д. № 199/2021 г. (по жалба на гражданин против Решение № 69 от 19.12.2019 г. на Общински съвет – Димитровград, в частта на т.І). Определението е влязло в законна сила на 08.04.2021 г.

Решение № 65/02.03.2021 г., постановено по адм. д. № 894/2020 г. (жалба на гражданин против разпоредбата на чл.48 ал.3 от Наредба №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Димитровград, в частта относно думите „или упълномощено от него лице). Решението е влязло в законна сила на 25.03.2021 г.

Решение № 291/29.06.2020 г., постановено по адм. д. № 32/2020 г. (по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково срещу разпоредбата на чл.21 от Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 18.03.2021 г.

Решение № 24/11.02.2021 г., постановено по адм. д. № 895/2020 г. (жалба на гражданин против разпоредбата на чл.56, ал.2, в частта „наказателните постановления …… се издават от кмета на общината или упълномощени от него органи“ от Наредба № 11 Противопожарна наредба, приета с Решение № 102/17.09.1992 г. и актуализирана с Решение № 891/30.07.2003 г. на Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 08.03.2021 г.

Решение № 898/18.01.2021 г., постановено по адм. д. № 905/2020 г. (жалба на граждани против Раздел четвърти - „Нарушения при обитаване на жилища, обществени сгради и производствени помещения“, от Наредба № 2 за опазване на обществения ред, издадена от Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 05.02.2021 г.

Определение от 01.02.2021 г., постановено по адм. д. № 125/2021 г. (по жалба на гражданин против Решение № 358/17.12.2020 г. на Общински съвет – Димитровград, в частта на т. I и т. II, т. 1). Определението е влязло в законна сила на 01.02.2021 г.

Решение № 185/10.04.2020 г., постановено по адм. д. № 71/2020 г. (оспорване от областния управител на област Хасково, срещу Решение №14 от 19.12.2019 г., взето с Протокол № 3 на редовно заседание на Общински съвет – Маджарово, проведено на същата дата). Решението е влязло в законна сила на 27.11.2020 г.

Решение № 420/23.07.2020 г., постановено по адм. д. № 299/2020 г. (жалба на гражданин против разпоредбата на чл.26, т.2, в частта „движение/управление на велосипеди“ от Наредба №2 за опазване на обществения ред на община Димитровград, приета с Решение №129/20.04.2004 г. на Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 16.10.2020 г.

Определение от 12.10.2020 г., постановено по адм. д. № 946/2020 г. (по жалба на гражданин против разпоредбата на против разпоредбата на чл.56, ал.2, в частта „Наказателните постановления …… се издават от кмета на общината…“ от Наредба №11 Противопожарна наредба, приета с Решение № 102/17.02.1992 г. и изменена с Решение № 891/30.07.2003 г. на Общински съвет - Димитровград). Определението е влязло в законна сила на 12.10.2020 г.

Решение № 832/18.11.2020 г., постановено по адм. д. № 1062/2020 г. (жалба на граждани против Заповед № 1681/11.11.2020 г. на кмета на община Свиленград). Решението е влязло в законна сила на 27.11.2020 г.

Решение № 697/27.10.2020 г., постановено по адм. д. № 671/2020 г. (оспорване от областния управител на област Хасково на чл.48, ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово). Решението е влязло в законна сила на 19.11.2020 г.

Oпределение от 14.10.2020 г., постановено по адм. д. № 911/2020 г. (по жалба на гражданин против разпоредбата на чл.15, т.2 от Наредба № 2 за опазване на общественият ред на община Димитровград). Определението е влязло в законна сила на 24.10.2020 г.

Решение № 438/23.09.2020 г., постановено по адм. д. № 150/2020 г. (по протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Хасково срещу чл.11, ал.1 в частта „… от 01 март … до 30 октомври…“ и ал.2 в частта „…от 01 март…“; чл.35, ал.2, изречение второ; чл.40; чл.41, ал.1, ал.2, ал.6, ал.8 в частта „…специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“, ал.9 в частта „…специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“; чл.45; чл.46, ал.1 в частта „…от 01 март … до 30 октомври…“ и изр. второ в частта „…от 01 март…“; чл.52, ал.1, т.4 в частта „…т.12 и 13“ от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 22.10.2020 г.

Протоколно определение от 07.10.2020 г., постановено по адм. д. №30/2020 г. (по протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Хасково, срещу Наредба №4 А на Общински съвет Маджарово за определяне размера на местните данъци, алтернативно срещу чл.11 ал.1 в частта „…от 01 март….и до 30 октомври“; чл.18, ал.1; чл.40, ал.1; чл.46 ал.1 в частта „… до 30.10…“; чл.51 ал.1 в частта…т.12 и 13 на приложение №4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси“ от същата наредба.). Определението е влязло в законна сила на 15.10.2020г.

Определение от 13.07.2020 г., постановено по адм. д. № 483/2020 г. (по жалба на гражданин против Инструкция за осигуряване на достъп до обществената информация в Агенцията за държавна финансова инспекция). Определението е влязло в законна сила на 22.07.2020 г.

Протоколно определение от 29.07.2020 г., постановено по адм. д. № 298/2020 г. (по протест против Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Ивайловград, приета с Решение №126/23.12.2010 г. на Общински съвет – Ивайловград). Определението е влязло в законна сила на 12.08.2020 г.

Решение № 503/18.08.2020 г., постановено по адм. д. № 243/2020 г. (по жалба против чл.17 от Наредба №2 за опазване на обществения ред на Общински съвет Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 14.09.2020 г.

Протоколно определение от 26.08.2020 г., постановено по адм. д. № 183/2020 г. (по протест против чл. 2, ал. 1 в частта „…или настойниците на детето „ чл. 3, ал. 4, чл. 7, ал. 3 т. 4, и т. 1 от Приложение №1 към чл. 7 от Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Свиленград). Определението е влязло в законна сила на 03.09.2020 г.

Протоколно определение от 20.05.2020 г., постановено по адм. д. № 159/2020 г. (по протест против т. 6, раздел V „Устройство на територията“ от Приложение № 2 към Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Свиленград). Определението е влязло в законна сила на 27.05.2020 г.

Протоколно определение от 27.05.2020 г., постановено по адм. д. № 129/2020 г. (по протест против Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград, алтернативно срещу чл. 15, чл. 41, ал. 9 в частта „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 в частта на „12 и 13 на Приложение № 4 към Глава Втора, Раздел V от Закона за местните данъци и такси“ от същата наредба). Определението е влязло в законна сила на 03.06.2020 г.

Решение № 394/23.07.2020 г., постановено по адм. д. № 121/2020 г. (по протест против чл.32 ал.4, чл.52 ал.1 т.4 в частта “…т.12 и 13 на приложение №4 към глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси“  и чл. 64 ал.2 от Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Харманли). Решението е влязло в законна сила на 24.08.2020 г.

Решение № 283/03.07.2020 г., постановено по адм. д. № 117/2020 г. (по жалба против чл.24, ал.2 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 24.07.2020 г.

Протоколно определение от 01.07.2020 г., постановено по адм. д. № 116/2020 г. (по протест против Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Стамболово, алтернативно срещу чл. 56, ал. 2 относно „…кмета на общината…“ от Наредба № 2 за пожарна безопасност на територията на Община Стамболово). Определението е влязло в законна сила на 16.07.2020 г.

Решение № 272/30.06.2020 г., постановено по адм. д. № 75/2020 г. (по протест против чл. 21, чл. 29 и § 2 от ПЗР на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково, приета с Решение № 927/28.06.2019г. на Общински съвет – Хасково). Решението е влязло в законна сила на 20.07.2020 г.

Решение № 296/23.06.2020 г., постановено по адм. д. № 74/2020 г. (по протест против Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Маджарово, алтернативно срещу чл.2, ал.2 и чл.30 вр. чл.2, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 12.08.2020 г.

Протоколно определение от 20.05.2020 г., постановено по адм. д. № 62/2020 г. (по протест против Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Любимец, алтернативно срещу чл. 52, ал.1, т.2 и т.4 в частта „….т.12 и 13 на приложение № 4 към глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси“ от Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Любимец). Определението е влязло в законна сила на 03.06.2020 г.

Решение № 246/29.06.2020 г., постановено по адм. д. № 31/2020 г. (по протест против Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Минерални бани, алтернативно срещу чл.11 ал.1 в частта „…от 01 март….до 30 октомври“ и ал.2 в частта „..от 01 март“ ; чл.15; чл.17; чл.32 ал.3; чл.41 ал.4; чл.45 ал.5, чл.46 ал.1 в частта „… до 01 март…. и до 30 октомври“, както и  в частта „...от 01 март…“ ; чл.52 ал.1 т.4 в частта“…т.12 и 13 на приложение №4 към глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси“ от същата наредба). Решението е влязло в законна сила на 22.07.2020 г.

Протоколно определение от 29.05.2020 г., постановено по адм. д. № 24/2020 г. (по жалба против Решение №31 от 18.12.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет – Минерални бани). Определението е влязло в законна сила на 12.06.2020 г.

Решение № 81/26.02.2020 г., постановено по адм. д. № 1350/2019 г. (по жалба против чл.30, т.9 от Наредба №2 за опазване на обществения ред, приета от Общински съвет – Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 08.06.2020 г.

Решение № 77/11.03.2020 г., постановено по адм. д. № 1347/2019 г. (по протест против чл.58, ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 15.06.2020 г.

Протоколно определение от 03.06.2020 г., постановено по адм. д. № 1323/2019 г. (по протест против Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Минерални бани). Определението е влязло в законна сила на 16.06.2020 г.

Решение № 91/28.02.2020 г., постановено по адм. д. № 1306/2019 г. (по жалба против чл.24д от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 08.06.2020 г.

Решение № 158/29.04.2020 г., постановено по адм. д. № 904/2019 г. (по жалба против чл.35 ал.1 и Раздел II “Административни нарушения и наказания“ на Глава 12 „Принудителни административни мерки и административно-наказателни разпоредби“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 16.06.2020 г.

Решение № 45/10.02.2020 г., постановено по адм. д. № 1324/2019 г. (протест против на чл. 4, ал. 2, б. "д", чл. 7, ал. З, чл. 10, б. "б", чл. 19 в частта "..., за което се заплаща такса в размер определен в чл. 40, т. 19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги" от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 04.03.2020 г.

Решение № 802/05.11.2019 г., постановено по адм. д. № 644/2019 г. (протест против чл. 2 ал. 4, чл. 6 т. 7 и чл. 21б, чл. 22 ал. 1 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред на Община Любимец.). Решението е влязло в законна сила на 25.02.2020 г.

Решение № 975/19.12.2019 г., постановено по адм. д. № 658/2019 г. (протест против чл.31, чл.37 и чл.40 от Наредба №11 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 13.02.2020 г.

Определение от 23.01.2020 г., постановено по адм. д. № 1086/2019 г. (жалба против чл. 32, ал.1, т.3 от акт, наименуван „Прилагане на закона за достъп до обществена информация“ на Община Димово). Определението е влязло в законна сила на 12.02.2020 г.

Решение № 899/06.12.2019 г., постановено по адм. д. № 1022/2019 г. (против чл.15, ал. от 1 до 4; чл.16, т. от 1 до 5; чл.70 и чл.71 от Наредба №27 за управление на отпадъците на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 06.01.2020 г.

Решение № 827/15.11.2019 г., постановено по адм. д. № 989/2019 г. (против Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 09.12.2019 г.

Решение № 885/05.12.2019 г., постановено по адм. д. № 978/2019 г. (против чл.49, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.50, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и чл.69 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 07.01.2020 г.

Определение от 06.11.2019 г., постановено по адм. д. № 890/2019 г. (против чл. 22, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4 и чл. 46, ал.6 в частта „събиране, транспортиране“ от Наредба №17 за управление на отпадъците на територията на Община Харманли). Определението е влязло в законна сила на 19.11.2019 г.

Определение от 17.09.2019 г., постановено по адм. д. № 889/2019 г. (против чл.47, т.1, т.2, т.3,т.4 и т.5 от Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на Община Минерални бани). Определението е влязло в законна сила на 28.09.2019 г.

Решение № 826/15.11.2019 г., постановено по адм. д. № 850/2019 г. (против чл.31, ал.1 в частта относно „…събиране“, чл.31, ал.2, чл.33, ал.1 в частта относно „…събиране…“, чл.35, ал.1 в частта относно „…събиране…“ и чл.35, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 20.12.2019 г.

Решение № 825/15.11.2019 г., постановено по адм. д. № 849/2019 г. (против чл.22, ал.2, чл.27, ал.1 в частта относно „…събиране“, чл.29, ал.1, чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1 в частта относно „…събиране…, транспортиране“ от Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград). Решението е влязло в законна сила на 30.12.2019 г.

Определение от 07.10.2019 г., постановено по адм. д. № 843/2019 г. (против чл.26 ал.1 в частта „събиране“ и в частта „транспортиране“, чл.28 ал.1 в частта „събиране“, и изцяло чл.35 и чл.36 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стамболово, поради оттегляне на оспорения акт от Общински съвет – Стамболово). Определението е влязло в законна сила на 22.10.2019 г.

Решение №1029/23.12.2019 г., постановено по адм. д. № 809/2019 г. (против чл.49, ал.3 и ал.4, чл.50, т.1-т.5, чл.69, чл.71 ал.1 и чл.73 от Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 23.01.2020 г.

Решение № 805/05.11.2019 г., постановено по адм. д. № 808/2019 г. (против чл. 2, ал. 1 в частта относно „…и разрешение за разкопаване“, ал. 2, ал. 3 и ал. 4; чл. 3, ал. 1, ал.3 и ал. 4; чл. 4 ал. 2 пр. 3; чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 13, ал. 1 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите от техническата инфраструктура на Община Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 27.11.2019 г.

Определение от 09.10.2019 г., постановено по адм. д. № 807/2019 г. (против чл. 68, ал. 3 в частта „или оправомощени от него длъжностни лица“ и чл. 74, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково). Определението е влязло в законна сила на 29.10.2019 г.

Решение № 1040/06.01.2020 г., постановено по адм. д. № 806/2019 г. (против Решение №1200 от 26.06.2019г. на ОбС – Свиленград, относно определяне на автогара за начална, междинна и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска транспортна схема). Решението е влязло в законна сила на 28.01.2020 г.

Решение № 743/27.11.2019 г., постановено по адм. д. № 769/2019 г. (против чл.5, чл.12, ал.2, чл.27, ал.9, чл.31 и чл.36 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 30.12.2019 г.

Решение № 710/25.10.2019 г., постановено по адм. д. № 697/2019 г. (против чл.31 ал.2 и чл.36 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 14.11.2019 г.

Решение № 688/16.10.2019 г., постановено по адм. д. № 678/2019 г. (против чл.7, ал.1, т.3, чл.8, т.1 и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред на Общински съвет - Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 18.11.2019 г.

Решение № 619/09.08.2019 г., постановено по адм. д. № 596/2019 г. (против Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост територията на Община Момчилград). Решението е влязло в законна сила на 20.09.2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация